AUTOR: José Alberto

DATA: 25.04.2023

DURAÇÃO: ...

Jah Shaka – Kings Music
Jah Shaka – Thanks & Praises
Jah Shaka and The Fasimbas – In the Ghetto
Jah Shaka and The Fasimbas – Take Time
Jah Shaka /Twinkle Brothers – Rise and Shine
Jah Shaka /Twinkle Brothers – Jah Shall Reign
Jah Shaka mts Aswad – Addis Ababa
Jah Shaka mts Aswad – Shaka Special
Jah Shaka / Max Romeo – Creation Dub
Jah Shaka – Jah Light dub
Jah shaka – Satta dub
Jah Shaka – Verse 2
Jah Shaka – Conquering Dub